معجزه عشق

دل من چون پرستوی بهاری ست از این صحرا به آن صحرا فراریست